Bestuur


De Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs te Holten

De Regenboog behoort tot de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Holten. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door ouders. Ouders van leerlingen die op onze school onderwijs genieten kunnen lid worden van de vereniging. Met dit lidmaatschap hebben ouders recht op inbreng op het beleid. 

Eens per jaar worden de ouders uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt van het door haar gekozen beleid. Uit de leden van de vereniging worden de leden van het bestuur gekozen. 

Het dagelijks bestuur van de school ligt in handen van de directie. Deze is daartoe gemandateerd door het bestuur. Het bestuur houdt toezicht op de manier waarop de school wordt geleid. 
De door directie, in overleg met het onderwijzend personeel, gekozen uitgangspunten worden door het bestuur vastgesteld en de concrete uitwerkingen op allerlei beleidsterreinen worden vervolgens getoetst op deze uitgangspunten en hoofdlijnen.

Contributie
Voor het lidmaatschap van de vereniging wordt jaarlijks een financiële bijdrage gevraagd. Mede door deze bijdragen kunnen diverse activiteiten worden ontplooid waarvoor geen overheidsbijdrage wordt verkregen. Contributie van de vereniging is dit jaar gesteld
op € 20,00. (Gezinslidmaatschap € 25,00). Formulieren om u als lid aan te melden zijn verkrijgbaar bij de schoolleiding.