De medezeggenschapsraad (MR)


Algemeen

Het hoofddoel van de MR is het behartigen van de belangen van alle bij de school betrokkenen, dus kinderen, ouders en personeelsleden. Alle ouders die een kind op school hebben zitten, hebben de mogelijkheid om gekozen te worden als lid van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Daarnaast kent de MR ook een personeelsgeleding.
 
Op dit moment zitten de volgende mensen in de mr: 

Oudergeleding:
Hessel  Rood (voorzitter), Dinande Poortman, Wieger Drent
Personeelsgeleding:
Mariska Rensen (secretaris), Janneke Wessels en Gieneke van Eden


 
We vergaderen 6 – 8x per jaar waarvan 2 met het schoolbestuur. 1x Per jaar is er jaarvergadering voor alle ouders waar de mr, maar ook de or en het bestuur het voorgaande jaar bespreken en verantwoording afleggen.
 
Elk jaar wordt er een jaarplanning opgesteld met de te behandelen onderwerpen.
Dit zijn o.a.
 • Notulen van MR, OR, bestuur en planraad
 • Nascholingsplan leerkrachten
 • Begroting
 • Begroting ouderraad
 • Formatieplan nieuwe schooljaar
 • Financieel jaarverslag
 • Vakantierooster
 • ARBO
 • Evaluatie

Wat heeft de MR zoal gedaan:
 • Veel tijd gestoken in het continu rooster, de overgang er naar toe (per 2013-2014 ingegaan)
 • Passend onderwijs.
 • Kinder Meedenk Raad opgezet
 • 10 kinderen (uit groep 6 / 7 / 8), gekozen door klasgenootjes
 • 3x per jaar overleg met 2 mr leden (ouder en leerkracht) en directeur
 • zij vertegenwoordigen alle leerlingen
 • ideeën bus voor tips en ideeën
 • onderwerpen worden besproken met de leerlingen, bijv. schoolplein, computers, schoolbieb, etc.